1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Eposta:

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 2. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Madde 1: GENEL KABULLER

………… web sitesine , yazılıma, uygulamalara ve/veya ………………………………………………… Şirketi tarafından erişilebilir hale getirilen ek programlara erişim sağlamadan veya bunları kullanmadan önce, lütfen bu sözleşme hükümlerini okuyunuz. Tarafınızın aşağıda yer verilen hükümleri kabul ve taahhüt ettiği kabul edilecektir.

www.kitabafon.com web sitesinde (Bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır.) sunulan hizmetler Graftek Reklamcılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra “GRAFTEK” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi GRAFTEK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GRAFTEK’e aittir.

İşbu sözleşme hükümleri SİTE’nin ve sunulan hizmetlerin kullanımını, örneğin internet sitesinden bu internet sitesiyle ilişikli internet sitelerine veya bu sitelerden içerik yüklenmesi ve indirilmesiyle, Hizmetler veya SİTE’yi kullanarak veya SİTE’ye üye olarak bu şartları kabul etmiş sayılırsınız. SİTE’yi veya Hizmetlerimizi bir kuruluş adına kullanıyorsanız bu şartlar o kuruluş ve bağlı kuruluşları için geçerli olacaktır. Bu tür durumlarda bu kuruluşu bu şart ve hükümlerle ilzam etme yetkiniz olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.

İşbu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, GRAFTEK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

GRAFTEK, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 2:TANIMLAR

SİTE: GRAFTEK tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: SİTE’den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak,….. tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar) ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: SİTE’yi  alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

İÇERİK: SİTE’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, fotoğraf, şekil, görüntü, şablon, tema veya sair resim ya da grafik çalışmaları, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle GRAFTEK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Madde 3: HİZMETLERİN KAPSAMI

Hizmetin kapsamı SİTE ile taraf arasında SİTE’de yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesine ve (Ek)Lisans Sözleşmesine konu olan hizmet ile belirlenecektir. SİTE’deki çalışmaları yalnızca bu şartlara, Mesafeli Satış Sözleşmesine ve (EK) Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak indirebilirsiniz. Mesafeli Satış ve (EK) Lisans Sözleşmesini kabul etmediğiniz ve aksi bir husus ilgili sözleşmelerde açıkça ifade edilmediği sürece SİTE’de görünen hiçbir içeriği kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez veya türetilmiş çalışmalar yaratamazsınız.

SİTE’de sunulan kapsamdaki hiçbir içeriğin sahipliği devredilemez ve SİTE üzerinden hiçbir içeriğin satışı yapılamaz. SİTE üzerinden yalnızca Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve Lisans Sözleşmesi’nde açıkça izin verilen haklar tanınır. ….. içerikler için tüm mülkiyet ve sahiplik haklarını elinde tutmaktadır. Bu tür içerikler SİTE tarafından telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında yer alır ve korunur.

GRAFTEK, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların GRAFTEK tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. GRAFTEK, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE’de yer verilen Gizlilik Sözleşmesi,  sağlanılan tüm kişisel bilgileri kapsar ve bu hükümlere dahil edilir. Hizmetler veya SİTE’nin kullanılması ile Gizlilik Sözleşmesinin hükümlerinin kabul edildiği sayılır.

Madde 4: GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, SİTE’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilse de link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

GRAFTEK, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Bununla birlikte SİTE’de veya SİTE dışında reklam amaçlı olarak belli hedefler konulmakta ve bu hedeflere binaen GRAFTEK tarafınca her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmaları olsa dahi bu hedeflere ulaşılamaması halinde GRAFTEK hiçbir sorumluluk kabul etmemekte olup, tarafınızca da bu husus bu şekilde kabul edilmektedir.

İnternet sitesi, hizmetler, içerikler olduğu haliyle sunulmaktadır. İçerikler veya hizmetlerdeki içerikle ilgili hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. Bununla birlikte hizmetler ve içeriklerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı ve sürekli olarak kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını; hizmetlerin kullanımıyla elde edilen sonuçların etkili, doğru veya güvenilir olacağı; hizmetler veya içeriklerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağı; veya bunlardaki hatalar veya kusurların düzeltileceği yönünde hiçbir garanti verilmemekte ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluk GRAFTEK tarafından kabul edilmemektedir. Bu sebeple hizmet ve içerikleri kullanımdan kaynaklanan KULLANICI VE ÜYE’nin başvurduğu dava ve sair hukuki çarelere karşı hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, spam veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda GRAFTEK’in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu nevi kötü amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak yalnızca KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu nevi kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan GRAFTEK sorumlu değildir.

GRAFTEK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, içerik, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. GRAFTEK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GRAFTEK’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, GRAFTEK bünyesinde çalışanların ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. GRAFTEK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE’yi kullanan KULLANICI veya ÜYE’ler hizmetleri, içerikleri, internet sitesini amacının dışında kullanamaz. Örneğin, bir başka kişinin ÜYE olan kişice hesabına erişilmesini sağlamak, hesabını satmak, devretmek, kiralamak, internet sitesini işbu sözleşmede izin verilenin dışında veya herhangi bir yürürlükteki yasayı ihlal edecek şekilde kullanmak, internet sitesiyle ilişkili herhangi bir donanım veya yazılım sistemine ya da ağa izinsiz erişmeye çalışmak veya internet sitesi üzerinden kullanıma açık olmayan herhangi bir hizmeti veya bilgiyi almaya çalışmak; herhangi bir kişi veya kuruluşun hesabına izinsiz erişmeyi denemek, ya da başka bir kişi veya kurumun İnternet sitesini kullanımına müdahale etmek. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, GRAFTEK ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GRAFTEK’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE’nin sahibi GRAFTEK’tir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, içerikler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu GRAFTEK’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, içeriklerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SİTE ve GRAFTEK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, GRAFTEK’in SİTE’deki hizmetleri, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını ve içeriklerini yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının GRAFTEK’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve GRAFTEK’in yazılı izni ile mümkündür.

GRAFTEK, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri işbu sözleşme ve gizlilik sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GRAFTEK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak GRAFTEK için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya GRAFTEK işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu sözleşme hükümleri dâhilinde GRAFTEK tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde GRAFTEK; SİTE’deki hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Madde 5: SORUMLULUK

GRAFTEK, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. ve hatta içeriklerin inceleme görsellerinde bulunan fotoğrafların ya da içeriklerde bulunan fontların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GRAFTEK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile GRAFTEK’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Madde 6: ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI veya ASKIYA ALMA

İşbu sözleşme hükümlerinin ÜYE tarafından ihlal edilmesi, internet sitesinin hizmet vermesinin elverişsiz hale gelmesi veya internet sitesinin kullanımına ilişkin ÜYE tarafından herhangi bir faaliyet gösterilmemesi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak ve takdiri GRAFTEK’e ait olmak kaydıyla, bildirimde bulunarak bu şartları veya hesabınızı sonlandırabiliriz

ÜYE’nin sürekli olarak ihlalci davranış sergilediğine GRAFTEK tarafından tespit edildiği halde kullanıcının internet sitesine erişimi sonlandırılabilecektir.

Üye hesabı herhangi bir süre boyunca GRAFTEK tarafından askıya alınabilecektir.

Üyeliği sonlandırılması bir başka ifadeyle işbu anlaşmanın feshi üzerine ÜYE’nin hesabı iptal edilecek veya kapatılacaktır.

Madde 7: DEVİR

GRAFTEK, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Madde 8: MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GRAFTEK işbu sözleşme koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GRAFTEK açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GRAFTEK’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Madde 9: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme hükümlerinden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmede yer alan belirli bir hükmün uygulanamaması halinde diğer hükümler bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kabul edilerek uygulanacaktır.

Madde 10: YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme hükümleri GRAFTEK tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. GRAFTEK dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu sözleşmenin bir tarafı Graftek Reklamcılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. olup, sözleşmenin devamında GRAFTEK olarak anılacaktır. İşbu sözleşme tarafımızca herhangi bir zaman ve hususla bağlı kalınmaksızın genişletilebilecek veya değiştirilebilecek Gizlilik Sözleşmesidir, bu hak tarafımızca saklı tutulmaktadır. İşbu sözleşme ile GRAFTEK’in her türlü hakkına sahip olduğu www.kitabafon.com (İşbu sözleşmenin devamında SİTE olarak anılacaktır.) web sitesini kullanarak tarafımızca toplanılan veya saklanılan kişisel verilerinizin (“kişisel veri”, verilerin sahibini tanımlayıcı nitelikte olan, kişi ile iletişime geçilmesi veya bu kişinin tanımlanması, tespit edilmesi, bulunması amacıyla kullanılabilecek tüm verileri kapsamaktadır) işbu sözleşme çerçevesince tarafımızca kullanılacağı, saklanılacağı, paylaşılacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.  Tarafımızca işbu sözleşmede yapılan önemli değişiklikler sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden önce sitemizin ana sayfasında yayınlanacak olup, yayınlanması ile de tarafınıza önemli bilgilere ilişkin olarak bilgi verildiği kabul edilecek ve değişiklikler tarafınız için geçerli hale gelecektir.

GRAFTEK’in veya SİTE’nin başka bir kişi veya kuruma devredilmesi veya başka bir kurum ile birleşmesi halinde işbu sözleşmeye konu müşteri bilgilerinizi ilgili kişi veya kuruma izniniz olmaksızın verilebilecektir. Bu nevi devir veya birleşme işlemleri sitemizin ana sayfasında duyurulacak olup, duyurunun yapılmamış olması izinsiz olarak bilgilerin paylaşılmasına engel olmayacaktır.

İşbu sözleşmenin sair hükümleri aşağıdaki gibidir:

 1. KULLANICILAR

SİTE’nin kullanılması için ön şart, reşit olmaktır (18. yaşın doldurulmuş olması).

15 ile 18 yaş arası reşit olmayan kişiler, Türk Medeni Kanun’u ilgili hükümleri gereğince, kanuni temsilcilerinin kabul etmeleri şartıyla, SİTE’nin tarafından kullanılmasını sağlayabilirler.

15 yaş altı reşit olmayan çocuklara ilişkin olarak kişisel veriler tarafımızın bilgisi dahilinde elde edilmemektedir.

TARAFIMIZCA İŞBU SÖZLEŞME İLE AÇIKÇA BELİRTİLMEKTEDİR Kİ, 15 YAŞINI DOLDURMAYAN ÇOCUKLARIN SİTE’yi KULLANMASI YASAKTIR. 15 YAŞINI DOLDURUP 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN RIZASI OLMAKSIZIN SİTE’yi KULLANMASI YASAKTIR.

18 yaşından küçük bir çocuğunuzun kişisel verilerini verdiği kanuni temsilcileri tarafından fark edilmesi halinde kitabafon@arteaestworks.com adresiyle irtibata geçilerek bilgilerin silinmesini ve çocuğun hesabının kapatılmasını talep ederek sağlamak mümkündür.

İşbu hükümlere aykırı olarak SİTE’nin kullanılması halinde tarafımızca hiçbir konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Tarafınızca SİTE’ye üye olarak kaydolunması halinde   isminiz, adresiniz/şirket (sair ayrıntılı açıklamalar), e-posta adresi, uyruğunuz, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi ek kişisel veriler sizden istenecektir.

Üye olmakla birlikte aynı zamanda SİTE’den paket alma talebiniz olduğunda, bu kişilerin kimlik bilgilerinin doğrulanması bakımından ek olarak bir takım belgeler ve saklanmamak kaydıyla kredi kartı numarası bilginiz (örneğin, nüfus cüzdanı, pasaport vb.) talep edilebilecek olup, bu bilgilerin tarafınızca sunulmaması halinde herhangi bir işlem yapmama hakkımızı saklı tutarız.

GRAFTEK, SİTE’de gerçekleştirilen inceleme, yükleme ve indirme, kullanıcıların profil verileri değişiklikleri, yüklenmiş içeriklerin değiştirilmesi gibi verileri de toplar.

GRAFTEK satın almaları ve/veya satışlar için ödemeleri gerçekleştirmek için, internette güvenli ödemeler konusunda uzman üçüncü şirketlere ödeme akışını SİTE’nin dışında tutmaktadır. Bu ödemeler esnasında bu üçüncü şirketler tarafından kişisel verilerin (örneğin, kredi kartı numarası) toplanması gerçekleştirilebilecektir.

GRAFTEK, SİTE’ye üye olunması sebebiyle elde etmiş olduğu verileri, telif hakkı ihlallerini veya her türlü dolandırıcılık teşebbüslerini aydınlatmak, takibe almak veya hukuki bir işlem gerçekleştirmek için, değerlendirme hakkını saklı tutar. Telif hakkı ihlallerine ve dolandırıcılık teşebbüslerine dair veriler gerektiği taktirde GRAFTEK tarafından kaydedilip arşivlenebilecektir.

SİTE’yi ziyaret ettiğinizde, GRAFTEK’in kişisel olmayan verileri, teknik veya bazı yönlendirme bilgilerini toplama veya kaydetme imkanı vardır. Bu veriler, işletim sistemi, CPU hızı, IP numaranız gibi veriler olabilecektir. İlgili veriler tarafınızın kimliğini tespit etmek amacıyla kullanılamaz. Bu bilgilerin SİTE üyelerine ait olması halinde kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla bu bilgilerle üyelerin kişisel bilgileri tarafımızca eşleştirilebilecektir.

SİTE’den elde ettiğimiz veri tabanındaki sorunları gidermek, üye kullanıcılar için kimlik ve güvenlik doğrulaması yapmak, sistemimize yetkisiz girişleri önlemek amacıyla tarafımızda halihazırda var olan kişisel verileriniz ile üçüncü taraf kaynaklardan elde edilebilen verileri birlikte kullanma, bu verileri eşleştirme, doğrulama hakkımızı saklı tutarız. Örneğin, iletişim bilgileriniz ile resmi posta kurumu (PTT) tarafından sağlanan adres bilgilerinizi veya GSM firmaları ile telefon numaranızı birleştirerek bilgilerinizi onaylayabilir ve veri tabanımızdaki hataları engelleyebiliriz. Ayrıca, bize sağladığınız bilgileri üçüncü taraf veri tabanlarında saklanan demografik ve diğer bilgilerle (yaş, iş dalı, renk tercihleri gibi) birleştirerek, tarafımızca üye kullanıcılara gönderilecek materyalleri belirleme hakkını saklı tutarız.

 1. ÇEREZLER

İşbu sözleşme ile GRAFTEK’in hakkınızda şahsi ve bir takım sair verileri “çerezler” şeklinde bilgisayarınıza depolayabileceğine ilişkin izin vermekle birlikte bu husus tarafınızca kabul edilmektedir.

Çerezlerin kullanımı sadece web sitesinin işletmesi ile bağlantılı olarak gerçekleşecektir. İşbu sözleşme ile çerezlerin kullanımının bilgisayarınızda otomatik veya manuel bir şekilde devre dışı bırakılması veya kısıtlanması sonucunda bu devre dışı bırakma veya kısıtlanmadan dolayı, web sitesinin kullanım ve fonksiyonelliğinin olumsuz etkilenebileceği tarafınızca kabul edilmektedir. GRAFTEK’inhakkınızdaki şahsi bilgileri Türkiye içinde ve dışında kendi bilgisayarlarına depolayabileceği tarafınızca kabul edilmektedir. GRAFTEK bu kişisel verileri sadece web sitesinin işletmesi ile bağlantılı olarak kullanacak olup ilgili verileri, herhangi bir mevzuat hükmü bir açığa çıkarmayı gerekli kılmadığı sürece, gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile açık bir şekilde belirtmek gerekir ki SİTE’de bulunan çerezler aracı üçüncü şirketler veya kişiler veya GRAFTEK’in herhangi bir zeminde işbirliği ve/veya ortakları olan kişi veya şirketlerin hizmet sunucuları tarafından kullanılmaları mümkün olup, tarafımızca bu hususa ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. İşbu gizlilik sözleşmesi yalnızca …. tarafından kullanılan çerezler için kabul edilmektedir.

Tarafınızın çerezlerin SİTE’yi kullandığınız bilgisayarda uygulanması noktasında izin veya ret seçeneğiniz bulunmaktadır. Ancak yukarıda yer alan bentlerde de belirtildiği üzere internet tarayıcınızın otomatik veya ret seçeneği neticesinde manuel olarak çerezleri kabul etmemesi halinde SİTE’deki bir takım özelliklerin kullanımı sınırlanacak veya kullanımda zorluklar ortaya çıkacaktır.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

İşbu sözleşme ile beyan edilir ki, GRAFTEK, SİTE’de sunulmuş olan ürün ve hizmetler için tarafınızı faturalandırmak üzere dışarıdan bir veya daha fazla kredi kartı işleme şirketi ve/veya tarafımız için hizmet gerçekleştirmeleri amacıyla bir takım şirketler ile çalışmakta olup, tarafımız için hizmet gerçekleştirmeleri amacıyla bu şirketler ile kişisel verileriniz paylaşabilecektir. Kişisel verilerinizin işbu madde kapsamında paylaşıldığı şirketler, ilgili verileri işbu gizlilik sözleşmesine uygun bir şekilde korumaları ve yalnızca SİTE için sunulacak hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanmaları hususunda tarafımızca zorunlu tutulacaklardır. İşbu şirketlerin tarafımızın sunmuş olduğu zorlayıcı hükümlerine aykırı olarak kişisel verileri kullanmaları halinde hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Kişisel veriler kendi ürünlerinin veya hizmetlerinin pazarlanması amacıyla başka şirketlere tarafımızca satılmaz veya herhangi bir şekilde paylaşılmaz, işbu sözleşme hükümleri saklı tutulmaktadır.

SİTE’de tarafımıza ait olmayan sayfalara yönlendiren web sitesi linkleri veya sosyal medya linkleri söz konusu olabilecektir. Kullanıcılar tarafından ilgili açık veya gizli linklerin tıklanması ile SİTE’den çıkılabilecektir. Açılan linklerde yer alan web sitelerinin içeriği ve bu sayfaların kullanılması ile kişisel verilerinizin güvenliği konusunda GRAFTEK hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtmek gerekir ki, sair web sitelerinin kişisel verilerin elde edilmesi ve işleme konulması konusunda farklı ve kendilerine özel kuralları olabilecektir. İşbu gizlilik politikası, kişisel verilerin, üçüncü şahıslar tarafından elde edilmesini, başkalarına iletilmesini veya işleme konulmasını düzenlememekle birlikte bu bağlamda hiçbir sorumluluk da kabul etmemektedir.

Yukarıda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, SİTE’de reklam göstermek veya tarafımızca başkaca sitelere verilen reklamları yönetmek amacıyla GRAFTEK ile üçüncü kişilerle işbirliği veya ortaklıklık kurulabilecektir. Üçüncü kişi ortak veya işbirlikçi kullanıcıların göz atma aktiviteleri ve ilgi alanlarına göre reklam sunmak amacıyla bu sitedeki ve diğer sitelerdeki kullanıcı aktivitelerine ilişkin bilgi toplamak için çerezler gibi teknolojiler kullanabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

İşbu sözleşme çerçevesince belirtilen amaçlar ve/veya haller dışında üye veya üye olmayan kullanıcıların kişisel verilerin üçünce kişilere satılmayacağı, kiralanmayacağı, paylaşılmayacağı tarafımızca taahhüt edilir. GRAFTEK veya işbu sözleşme çerçevesince belirlenen üçüncü kişiler üye olan veya olmayan kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki hususları gerçekleştirebilmek için kullanabilecektir;

 • Bir üye hesabı açmak ve yönetmek,
 • Güvenlik nedenlerinden, kullanıcının kimliğini kontrol etmek,
 • Müşteri hizmetleri sunabilmek,
 • Kullanıcıların işlem yapabilmelerine olanak tanımak,
 • Kullanıcı ilgisi dahilinde olabilecek bilgi, kampanya, çekiliş ve servisleri yönetmek, görüntülemek ve varsa sonuçları hakkında bilgilendirmek,
 • Yükleme ve indirme, profil değişikliği ve forum aktivitelerini değerlendirmek,
 • Tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Varsa teknik destek ile ilgili haklarınızı veya kayıtlı kullanıcılara sunulabilen diğer avantajları kaydetme,
 • Kullanıcı ile gerçekleştirilmiş faaliyetler, yeni ürünler ve hizmetler hakkında iletişim kurabilmek,
 • Blog veya forumlar gibi interaktif özellikleri sunmak,
 • Yasa dışı faaliyetleri ve/veya SİTE’de yayınlanan Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış ve (EK) Lisans Sözleşmeleri ile ilgili ihlalleri soruşturma, önleme ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Araştırma ve ürün/hizmet geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak ve SİTE’yi hizmetleri ve teklifleri geliştirmek,
 • Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek,
 • SŞTE’deki hareketlerin istatistiksel değerlerini tespit etmek için,
 • Web sitesindeki olası zorluklar ve teknik problemleri çözmek

Özellikle belirtmek gerekir ki, belirli durumlarda GRAFTEK kişisel verileri, ulusal güvenlik ve kolluk kuvveti gerekliliklerini karşılamak dahil olmak üzere kamu otoritelerinden gelen yasal taleplere yanıt olarak ifşa etmek hakkına sahiptir. Bu sebeple GRAFTEK’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

Bununla birlikte, yasaların gerektirdiği durumlarda (Örn. Tarafımıza tebliğ edilen mahkeme celbine, ilamına, emrine veya yasal tebligata uygun davranmak veya cevap vermek amacıyla) ve haklarımızın korunması, hukuki ihtilafın önlenmesi, kullanıcının veya başkaca kişilerin her nevi güvenliğinin korunması, dolandırıcılık eylemlerinin araştırılması ve/veya bir resmi talebe yanıt verilmesi için kişisel verilerinizin ifşa edilmesi gerektiği kanaati tarafımızda oluştuğunda kişisel verilerinizi ifşa etme hakkı işbu sözleşme ile tarafımızca saklı tutulmaktadır. Bu şekilde bir ifşa eyleminin ulusal güvenlik, yasaların uygulanması veya kamu açısından önemli diğer konular için gerekli olduğunu tespit ederek tarafımızda bu yönde kanaat oluşması ve de kullanıcı talebi olması halinde ilgili bilgileri ifşa etme hakkımızı saklı tutarız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tarafımızca üye olsun veya olmasın kullanıcıların kişisel verilerinin korunması amacıyla ahlaki kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuat hükümlerine riayet edilmektedir.  İşbu sözleşme ile tarafımızca kişisel verilerin çeşitli teknolojiler ile güvence altına alındığı taahhüt edilmektedir.

Tarafınızca hesabınıza ilişkin olarak oluşturulan parola ve kullanıcı bilgileri ile kişisel verileriniz korunmaktadır. Bu parolanın gücü hesabınızın korunmasında etken olup, GRAFTEK bu parolanın herhangi bir kişi ile paylaşılmaması ve buna ilişkin sorumluluğun tarafınızda olduğu, hesaptan çıkış işleminin güvenli çıkış seçeneği ile yapılması gerekliliği hususlarında tarafınızı işbu sözleşme hükmü ile ihtar eder. Kişisel verileriniz, yalnızca belirli personelin ve yüklenicilerinin parola kullanarak erişebildikleri güvenli bir sunucuda tutulmaktadır. SİTE’nin sunucularının bakımı ve kullanımı da yine uzman personel tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte ödemeye ilişkin olarak paylaşacağınız veriler bakımından yalnızca anlaşmalı bankaların kendilerinin oluşturduğu ortak ödeme sayfasının sunacağı yüksek güvenlik hizmetinden yararlanacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.

SİTE, kişisel verileri korumak amacıyla yüksek standartta güvenlik teknolojisi kullanmaktadır. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesi, standartların yüksek olmasına rağmen teknolojinin halen dahi yetersiz kaldığı alanların olması sebebiyle …., kişisel verilerin iletim anında ve alınmasından sonra korunması ve sair hususlarda mutlak bir güvenlik sağlamamakta ve böyle bir vaatte bulunmamaktadır. İşbu sözleşme ile tarafımızca ancak sahip olunan araç, teknik ve olanakların kullanımına dayalı en yüksek hassasiyet sağlanacağı garantisi verilmektedir. Bu bağlamda ….., kişisel veya sair verilerin, üçüncü kişilere aktarılmış veriler ve bilgiler dahil de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, çalınmasına, kaybedilmesine, değiştirilmesine veya kötü amaçlı kullanılmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

GRAFTEK, hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve/veya sürdürülmesi için gerekli olduğu takdirde, kişisel verileri, üyelik sona erdikten sonra da değerlendirmeye devam etme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi, bulunduğunuz yere ilişkili veya ülkelere bağlı değildir. Kullanım sırasında ve sonrasında herhangi bir amaçla sunmuş olduğunuz kişisel verilerin dünyanın herhangi bir ülkesinde kullanılması veya ülkesine aktarılması tarafınızca kabul ve taahhüt edilmektedir.

 1. SEÇİMLER

Tarafınızca, SİTE’nin ilgili e-posta adreslerinden çeşitli bültenlerin yollanılmasının istenilmemesi halinde bültende yer alan bülten aboneliğini iptal etmeye ilişkin ifadenin takip edilmesi ile uygulanacak adımlarla SİTE tarafından bülten gönderilmesi engellenecektir. Bu halde tarafımızca haber bültenleri, özel teklifler, kampanyalar, promosyon bilgileri gönderilmeyecektir. Ancak tarafımızca değişiklik yapılan hizmet alanlarına dair haberler veya özellikle işbu sözleşme ile Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir kuralında yapılan değişikliklere ilişkin (“önemli bilgi”) haberleri, tarafınızca yapılan işlemlere, teknik arızalar hakkında veya SİTE’ye ulaşılamıyorsa, bunlara ilişkin otomatik veya manuel düzenlenen bilgileri ve önemli değişiklikleri bildirmek amacı dahil ve sınırlama olmadan, haber yollamaya devam etme hakkı saklı tutulmuştur. İlgili haberlerin yollanmasını engellemek amacıyla tarafınızca üye hesabı sonlandırılabilecektir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu gizlilik sözleşmesinin tarafınızca güncel halinden emin olunması bakımından bu sözleşme metninin başında belirtilmiş olan güncelleme tarihinin kontrol edilmesi gereklidir.

SİTE aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin korunması bakımından GRAFTEK’in ve yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerinin ve (alt) lisans alanlarının, web sayfasının kullanılmasından türeyen herhangi bir doğrudan, tesadüfen, doğrudan olmayan veya zararlardan veya müteakip zararlardan, bu tarafların böyle zararlar hakkında veya bunların oluşma ihtimali hakkında ikaz edilmiş olsalar bile, hiç bir şekilde sorumlu olmadıkları tarafınızca işbu sözleşme ile kabul edilmektedir.

İşbu gizlilik sözleşmesi taraflar bakımından bağlayıcı olup, tarafımızca GRAFTEK’te yayınlanan ve yürürlüğe giren sözleşmeler ile bağlantılı ve uyumlu olarak uygulanacaktır.

Tarafınızca gizlilik sözleşmesine aykırı davranıldığının tespiti veya aykırı davranılmamış olsa dahi bir takım teknik veya sair sorunların ortaya çıkması halinde iletişim adreslerimiz üzerinden tarafımızın yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekliliği tarafınızca işbu sözleşme ile kabul edilmiştir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Türk hukuku uygulanacaktır.

0